Skip to main content

Административни услуги

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Приемане на деца в първи клас, ученици в V клас и преместване на ученици
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 
 
Powered by Phoca Download