Прием в I клас

На основание чл.259, ал. 1 и чл. 142, ал. 2 от ЗПУО, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2017 г. за организация на дейностите в училищното образование в ОУ „ Св. Кл. Охридски“ ще се осъществи прием в първи клас .

Прием на ученици в І-и клас за учебната 2017/2018 година ще започне от 03.04.2017 г.

Необходими документи за прием:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал . Представя се за проверка и се връща на родителя;

  3. Лична карта на родител / настойник / - оригинал; Представя се за проверка и се връща на родителя;

  4. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;

  5. Акт за смърт – копие;

  6. Служебна бележка от работодателя, удостоверяваща местоработата на родителя – оригинал;

  7. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

  8. Декларация на родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група.

 

Публикувано в Прием