Skip to main content

Документи на ОУ

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ТРЕКЛЯНО - За периода от 2023/2024 учебна година до 2026/2027 учебна година

Приета на ПС и утвърдена със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" от 15.09.2023 г.

Заповед №288/03.05.2023 г. за определяне реда за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2023/2024 година
Заповед №287/03.05.2023 г. за определяне училищния план-прием за учебната 2023/2024 година в ОУ "Св. Климент Охридски"
План БДП за учебната 2022/2023 година
График за провеждане на общностна подкрепа за ЛР по БЕЛ от 1 до 7 клас през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 122 от 23.11.2022 г.

График за провеждане на допълнително обучение по БЕЛ от 1 до 7 клас през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 121 от 23.11.2022 г.

График за дежурство на учителите през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 108 от 10.10.2022 г. В сила от 10.10.2022 г.

График за провеждане на консултациите с учениците през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 107 от 09.10.2022 г.

График за провеждане на писменните работи за I-ви срок през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 17 от 15.09.2022 г.

График за провеждане на родителски срещи за I-ви срок през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 13 от 15.09.2022 г.

График за дежурство на учителите през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 12 от 15.09.2022 г.

График за втори час на класа на Основно училище "Св. Климент Охридски" през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 11 от 15.09.2022 г.

Дневен режим на учениците в общежитието на Основно училище "Св. Климент Охридски" през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 8 от 15.09.2022 г.

Дневен режим на учениците от Основно училище "Св. Климент Охридски" през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 7 от 15.09.2022 г.

График на учебното време на учениците от Основно училище "Св. Климент Охридски" през учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед на Директора на ОУ "Св. Климент Охридски" № 4 от 15.09.2022 г.

Заповед относно: график на дейностите, отговорниците и реда за осъщестяване на училищен план-прием за I-ви клас за учебната 2022/2023 г.
Заповед № 246/11.04.2022 г. относно: Училищен план-прием за I-ви и V-ти клас за учебната 2022/2023 г.
Правилник за дейността на Основно училище "Св. Климент Охридски" през учебната 2021 / 2022 г.

Правилника за дейността на Основно училище "Св. Климент Охридски"е приет на заседание на педагогически съвет /протокол №8 от 03.09.21 г./ и утвърден със заповед на директора /№ 23 от 28.09.2021 г./

Писмо П-1363 на РУО Кюстендил относно: Прилагане на Заповед № РД 09-3472/27.11.2020г. на Министъра на образованието
 
 
Powered by Phoca Download