Skip to main content

Прием в I-ви и V-ти клас

Директорът на Училище „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. Трекляно утвърди план прием за учебната 2021/2022 година. Това става на основание чл.259 от ЗПУО, чл. 41 и чл.44 ал.1 от Наредба No 10/01.09.2016г. на Министерството на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование.

 

Необходими документи за прием:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал . Представя се за проверка и се връща на родителя;

  3. Лична карта на родител / настойник / - оригинал; Представя се за проверка и се връща на родителя;

  4. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;

  5. Акт за смърт – копие;

  6. Служебна бележка от работодателя, удостоверяваща местоработата на родителя – оригинал;

  7. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

  8. Декларация на родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група.