Skip to main content

Обща информация за училището

Основно училище „ Св. Кл. Охридски“ се намира в село Трекляно, община Трекляно – Кюстендилска област.

В Основно училище „ Св. Кл. Охридски“ се отглеждат, обучават и възпитават деца, разпределени по възрастов принцип в една подготвителна група и слети паралелки от първи до осми клас. Наред с подготовката за училище и провеждане на учебно – възпитателен процес, към училището функционира пансион. В него пребивават от понеделник до петък деца отсоциално слаби семейства.

Условията за възпитание и образование в училището и пансиона са много добри. Жизнената среда на децата и учениците отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

В класовете се провежда качествен и пълноценен учебно – възпитателен процес.

За провеждането на качествен и пълноценен педагогически процес в училището се грижат висококвалифицирани учители и възпитатели. Обучението се провежда по програми, одобрени от МОН.